Výroční zprávy

Nadační fond Zelený poklad – Výroční zpráva 2016

Lucie Davídková, členka správní rady

Vážení a milí příznivci Nadačního fondu Zelený poklad,

 

na úvod mi dovolte připomenout, že Nadační fond Zelený poklad byl založen již v roce 1996. Narozdíl od řady dalších nadačních fondů, které rovněž vznikly v 90. letech, však NFZP do dnešního dne dosud působí a město Plzeň jeho činnost nadále finančně podporuje. Jsme přesvědčeni, že naše působení a námi podporované projekty mají hlubší smysl, u mnohých lze bez nadsázky říci i celospolečenský význam. Troufám si tvrdit, že to tak necítíme pouze my, členové správní rady. Potvrdil to i velký úspěch výstavy, která na podzim minulého roku před Státní vědeckou knihovnou představila dvacet let činnosti Nadačního fondu Zelený poklad.

Cítím, že dnešní doba je v něčem jiná. Je velmi rychlá. Byť má den stále stejných 24 hodin, jsme vnějšími okolnostmi, a někteří i svým vnitřním nastavením, nuceni stíhat stále více věcí, plnit více úkolů, rychle myslet, rychle jednat, rychle mluvit, rychle jíst... Žijeme v době, která přeje rychlým řešením, instantním vztahům, projektům a výrobkům s mlžnou perspektivou a životností. Ve spirále, která nás pohlcuje, je o to důležitější, zároveň ale i o to těžší vědomě zpomalit, zastavit se a hledat cestu zpět. K sobě, ke kořenům, k základům, jinými slovy k hodnotám, které jsou skutečně důležité. A právě to je cílem projektů, které podporujeme. Snaží se  obrátit naši pozornost zpět k přírodě, učí nás naslouchat jejím rytmům v ruchu betonového města, umožňují nám si osvojit tradiční dovednosti našich předků a předávají dětem skutečně důležité znalosti.

Za loňský rok jsme podpořili v rámci našich již zavedených grantových programů dvanáct  projektů, v Základním grantovém programu bylo podpořeno  osm projektů, v programu Nás učí příroda byly podpořeny čtyři projekty.  Blíže se s nimi můžete seznámit na dalších stránkách výroční zprávy.

Co je však důležité, podařilo se nám odstartovat zbrusu nový grantový program s názvem Ani kapka nazmar. Tímto programem se snažíme reagovat na nutnost intenzivně řešit hospodaření s dešťovými vodami. Srážky již dávno nejsou rozloženy rovnoměrně do celého roku, ale přichází nepravidelně, nárazově ve vyšších úhrnech. Často pak následují delší období sucha. Čím dříve se nám podaří zachytit srážky v místě jejich dopadu a nepustit je do kanalizace a následně do koryt řek bez užitku, tím lépe budeme připraveni na rostoucí extrémy počasí. Hospodárným nakládáním s dešťovou vodou navíc prokážeme naší české krajině obrovskou službu. Na podzim jsme vyhlásili grantový program poprvé a velmi nás překvapil velký zájem, s nímž se u našich žadatelů setkal.

Již v první výzvě jsme podpořili dva projekty, jejichž cílem je hospodaření s dešťovou vodou na zahradách mateřských a základních škol a osvěta dětí k tomuto tématu. Dvěma žadatelům jsme přispěli na zpracování projektové dokumentace na komplexní řešení hospodaření se srážkami na předmětném pozemku. K tématu jsme poskytli budoucím zájemcům o grant nespočet konzultací.

Kromě výše zmíněných projektů jsme se již popáté spolupodíleli na organizaci stále oblíbenější červnové akce Víkend otevřených zahrad.

Z veřejné sbírky pro Luftovu zahradu jsme přispěli na pořízení nových laviček. Velkou příležitostí je pro nás nový přeshraniční projekt realizovaný opět s bavorským střediskem pro ekologickou výchovu Lias-Grube. Projekt s názvem MINT od mala je zaměřen na sdílení zkušeností pedagogů v oblasti polytechnické výchovy v kontextu trvale udržitelného rozvoje. Projekt je podpořen z Evropského fondu pro regionální rozvoj EU v rámci Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014 - 2020. Projektové aktivity budou probíhat v následujících třech letech a v roce 2017  se uskuteční několik odborných exkurzí a workshopů.

Závěrem mi dovolte poděkovat všem členům správní rady za jejich obrovské nasazení. Velký dík patří zejména panu Jindřichu Durasovi, hlavnímu myšlenkovému otci nového grantového programu Ani kapka nazmar. Dále děkuji statutárnímu městu Plzni, našemu hlavnímu donoru, i soukromým dárcům, bez nichž by nic z výše uvedeného nebylo možné realizovat. Pevně doufáme v jejich další podporu i v roce 2017. Rovněž děkuji našim již dlouholetým spolupracovníkům grafikovi Martinu Buškovi, fotografce Petře Burzové a nově i Michalu Fantovi.

 

Přeji Vám, ať v roce 2017 nepadne nazmar ani jedna kapka Vašeho snažení.

Lucie Davídková, předsedkyně správní rady
Nadačního fondu Zelený poklad

Výroční zprávy NFZP

Audity NFZP

 Statut NFZP

Naši dárci