Výroční zprávy

Nadační fond Zelený poklad – Výroční zpráva 2017

Lucie Davídková, členka správní rady

Milí příznivci a přátelé Nadačního fondu Zelený poklad,

 

rok se s rokem sešel a my bychom vás rádi informovali o tom, co vše rok 2017 pro Nadační fond Zelený poklad znamenal. Velmi úspěšně se nám rozběhl grantový program Ani kapka nazmar, inspiroval mnohé žadatele a za loňský rok se zrodila celá řada nápadů, jak s dešťovou vodou začít lépe hospodařit. Zdrojem inspirace však nebylo pouze tak aktuální hospodaření se srážkovými vodami. Jsme velmi  rádi, že i v Plzni se nově objevily projektové žádosti, které se zabývají tak důležitými tématy, jako je  podpora ekologické dopravy (projekt Do práce na kole) nebo  festival ekologicky zaměřených filmů EKOFILM. S řadou dobrých nápadů přicházejí i mateřské školky, které jsou žadateli v grantovém programu  Nás učí příroda. Tímto programem chceme podporovat  environmentální vzdělávání, u předškolních dětí tak důležité.  Na následujících stránkách se ve stručnosti seznámíte s konkrétními projekty, jež jsme v loňském roce podpořili.

Jsme velmi rádi, že můžeme pokračovat v přeshraničních aktivitách a podporovat tak především pedagogy ve sdílení zkušeností a výměně nápadů. Ve spolupráci s bavorskou Ekologickou stanicí Lias–Grube pokračoval česko-německý projekt MINT od mala, podpořený v Programu přeshraniční spolupráce Česká Republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS  2014 – 2020. Díky podpoře statutárního města Plzně byly hrazeny náklady ve výši 10 % uznatelných nákladů projektu, a tak se mohly uskutečnit celkem čtyři výjezdy k německým kolegům: dva vzdělávací kurzy pro pedagogy, pedagogická hospitace a odborná exkurze se zaměřením na hospodaření s dešťovými vodami a téma klimatu pro zástupce zřizovatelů a politické představitele. 

V rámci tohoto projektu se v říjnu a listopadu konaly dvě vzdělávací besedy, určené nejen pedagogům, ale i i laické veřejnosti. Na jedné z těchto besed jsme velmi rádi přivítali ředitelku Angeliku Vey–Rosselit, která nám společně se svým týmem představila environmentální koncept jejich školky. To je jen namátkou jeden z konkrétních výsledků společného vzdělávání a vzájemného obohacování, které projekt MINT od mala plzeňským pedagogickým pracovníkům přinesl.

Vše, co jsme dosud zmínili, zní velmi jednoduše, nicméně za každým projektem stojí tým nadšených lidí a náročná práce, která vize na papíře mění ve skutečnost. Děkuji tímto všem, kteří se podílejí na chodu a činnosti Nadačního fondu Zelený poklad. Můj zvláštní dík patří členům správní rady za aktivní a nadšený přístup, žadatelům za smysluplné nápady se širokým přesahem. Rovněž děkuji našemu hlavnímu dárci statutárnímu městu Plzeň, které nám pro rok 2018 navýšilo finanční příspěvek. Poděkování patří i všem soukromým dárcům. Výše darů dokládá, že si důležitost ekologického udržitelného smýšlení a konání uvědomujeme všichni napříč celou společností.

Dost již retrospektivy, zaměřme pozornost a veškerou energii na přítomný okamžik. Jen tak budeme naše životy naplno prožívat a jen tak budeme utvářet takovou budoucnost, jakou chceme mít. Přejme si a bude nám dáno. Myšlenka je mocná.

Lucie Davídková, předsedkyně správní rady Nadačního fondu Zelený poklad

 


 

Výroční zprávy NFZP

Audity NFZP

 Statut NFZP

Naši dárci