Vzdělávací exkurze za příklady dobré praxe v hospodaření s dešťovými vodami 29.-30. 5. v Bavorsku

Nadační fond Zelený poklad ve spolupráci s Ekologickou stanicí Lias - Grube (Eggolsheim, Bavorsko) uspořádal vzdělávací exkurzi  určenou zástupcům veřejné správy a samosprávy především z Plzeňského kraje, program byl nabízen i školám a školkám.

Byli jsme proto velmi rádi, že mezi účastníky byly jak ředitelky 4. a 15. základní školy, které uvažují o zelené střeše, tak i ředitelky 22. a 55. mateřské školy z Plzně. Účastnili se zástupci z plzeňské Správy veřejného statku  a Útvaru koncepce a rozvoje, městských, krajských i obvodních odborů životního prostředí. Dále zde byli experti na danou problematiku z Povodí Vltavy a.s, Západočeské univerzity, ale i mikroregionů a neziskových organizací. Jsme velmi rádi, že problematika zaujala i náměstkyni hejtmana Plzeňského kraje Mgr. Ivanu Bartošovou odpovědnou za oblast školství.

Fotoreportáž je zde.

První den exkurze byl věnován městu Erlangen, kde nám zástupci města prezentovali, jak se na různých úrovních města přistupuje ke změně klimatu. Město Erlangen v minulém roce dopracovalo koncepci  na ochranu klimatu a na základě toho optimalizovalo energetickou náročnost čistírny odpadních vod. Poměrně samozřejmou součástí města jsou zelené střechy nejen na veřejných budovách, ale i třeba na soukromých garážích. My jsme měli možnost navštívit pochozí zelenou střechu přímo na budově radnice včetně přednášky správce městské zeleně o zakládání a údržbě zelených střech. Jako nejzajímavější vůbec z celé exkurze byla hodnocena návštěva městské čtvrti Büchenbach, kde v průběhu minulých dvaceti let řeší zasakování dešťových vod přírodě blízkým způsobem.

Shrnuto jedním z účastníků, co hodnotí nejpozitivněji: „Hospodaření s dešťovými vodami, které je jednoduše a funkčně řešené, a současně ochota města nést určité náklady, které jsou s tím spojené. Propracovanost klimatického konceptu v Erlangenu a zelené střechy na radničních budovách, kéž by podobný postup volila města i v Plzeňském kraji.“

Velmi nás potěšilo, že jako „druhé nejlépe bodovaný zážitek z exkurze“ byla prohlídka ekologické stanice Lias –Grube, který je naším partnerem v projektu.

Druhý den exkurze se nám věnovali pracovníci Bavorského ústavu pro vinařství a zahradnictví (Bayerische Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau – LWG) a představili nám výsledky praktického testování devíti typů stezek pro chodce a cyklisty, výzkumný projekt Aleje a stromy odolné proti klimatickým změnám a pokusné pěstování zeleniny na střeše.

Testovaná trasa o délce 500 metrů byla zbudována pod již existující lipovou alejí. Při jejím koncipování bylo nutné zohlednit dopravní zátěž, která činí 150.000 cyklistů a 50.000 chodců ročně. Požadovány byly stavební postupy, které umožňují dostatečně zásobovat vegetaci vodou, vzduchem a živinami a které na kořeny působí nižším tlakem. Každá z variant se skládá z ohraničeného pruhu pro chodce a pruhu pro cyklisty. Stezka je po celém svém obvodu lemována pruhem z dlažebních kostek. Délka jednotlivých testovaných úseků činí 50 metrů. Realizaci jednotlivých vrstev komunikace prováděli sami výrobci vybraných materiálů z Německa, Rakouska a Švýcarska, některá stavební opatření byla svěřena domácím certifikovaným firmám.

Projekt byl od samého počátku zaměřen na spoluúčast občanů, a tak v září 2011 proběhla první anketa mezi uživateli. Dotazník nevyhodnocoval pouze aktuální dojmy z daného dne, ale zohledňoval i dlouhodobější zkušenosti, které s jednotlivými povrchy uživatelé nabyly za různých povětrnostních podmínek. Zároveň se k jednotlivým povrchům vyjadřovali samozřejmě experti, investoři a zadavatelé výzkumného problému (zástupci města Würzburg) a praktici tzn. pracovníci, kteří provádějí údržbu. Vzhledem k zájmu našich účastníků exkurze o danou problematiku jsme požádali pana Jürgena Eppela o podrobnou zprávu z tohoto  würzburského praktického testu, která je momentálně překládána.

Na základě požadavků od účastníků exkurze je překládána také podrobná zpráva od paní Dr. Susanne Bőll, která se zabývá výzkumem vhodných druhů stromů do měst v čase klimatické změny. Asi nejpřekvapivější byla návštěva v samotném Bavorském ústavu pro vinařství a zahradnictví ve Veitshöchheim, kde jsme měli možnost vidět pěstování zeleniny na střeše (podrobnější zpráva se taktéž překládá). Vzhledem k tomu, že v ČR nejsou zelené střechy příliš časté, pěstování zeleniny na střechách je už položkou do sci- fi románu.

 

Vzdělávací exkurze proběhla v rámci projektu "MINT od mala" (č. projektu 122) podpořeného finančními prostředky z Programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 EÚS Česká Republika - Svobodný stát Bavorsko 2014 -2020 a dále díky podpoře Města Plzně.