Co jsou nadace a nadační fondy?

Nadace a nadační fondy se zabývají především organizovanou filantropií. Jejich hlavní funkcí je shromažďovat finanční a jiné dary a podporovat jejich prostřednictvím obecně prospěšnou činnost. Hlavními příjemci podpory jsou nestátní neziskové organizace, které tuto činnost vykonávají - občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, účelová zařízení církví.

Grantování

Hlavní náplní nadační činnosti je rozdělovat peníze v podobě grantů jiným neziskovým organizacím a dalším subjektům, popř. i potřebným jednotlivcům. Nadace a nadační fondy nejen grantují, ale vyvíjejí také vlastní aktivity - tzv. operační programy.

Operační programy

Mezi operační programy patří ty aktivity nadací a nadačních fondů, které nejsou zaměřeny na rozdělování grantů. Operační programy mají často vzdělávací a osvětový charakter (veřejné debaty, semináře, konzultace) a souvisí se zaměřením nadačního fondu nebo nadace.

Jak lze ověřit, zda je nadace nebo nadační fond dobře spravován?

Transparentní grantování

Nadace a nadační fondy zveřejňují ve svých výročních zprávách (popř. i na svých webových stránkách) vyhlášení programů a seznam udělených grantů. Nadace a nadační fondy zveřejňují jména členů hodnotících komisí.

Správní rada

Ve správní a dozorčí radě zasedají důvěryhodné osobnosti.

Audit

Výrok auditora potvrzuje bezchybné hospodaření nadace nebo nadačního fondu.

Principy etického chování

Nadace je signatářem dokumentu Fóra dárců - asociace nadací "Principy etického chování nadací" nebo je členem Asociace nadačních fondů.

Finanční zpráva

Finanční zpráva nadace potvrzuje hospodárné zacházení s finančními zdroji.

Naši dárci