Ani kapka nazmar

Vyhlašujeme již šestý ročník grantové výzvy Ani kapka nazmar. Termíny uzávěrek v roce 2024 budou do 30.4. a 31.10. 2024

Nadační fond Zelený poklad s podporou statutárního města Plzně bude přijímat projekty zaměřené na hospodaření s dešťovými  vodami. 

Termín aktuální grantové uzávěrky je do 31. října 2024 (rozhoduje datum poštovního razítka). 

O granty ve výši od 20 000 Kč do 500 000 Kč mohou žádat školy, spolky a další organizace působící v Plzni. Mezi úspěšné žadatele se plánuje v této grantové výzvě rozdělit až 1 500 000 Kč.

Formulář žádosti zde.

1. CÍL VÝZVY

Cílem grantové výzvy Ani kapka nazmar je podpořit realizaci dlouhodobých výchovných a vzdělávacích projektů zaměřených na témata spojená s hospodařením s dešťovými vodami, a to jak v kontextu zcela lokálním a praktickém, tak i v širších environmentálních a společenských souvislostech.

2. VÝCHODISKA VÝZVY

Hospodaření s dešťovými vodami se stává nezbytnou součástí udržitelného chování městských aglomerací. Je to zejména z těchto důvodů:

 • Přítomnost vody je klíčová pro ochlazování městského prostředí
 • Pro zachování a rozvíjení zelené infrastruktury města je dostatek vody na závlahu důležitý, realizovat zálivku z vodovodní sítě se stává neudržitelné, využívat říční vodu nemusí být v obdobích sucha vždycky možné. Zároveň podpora zelené infrastruktury podmiňuje a zesiluje účinek vody při ochlazování prostředí města.
 • Přívaly dešťových vod proplachují kanalizaci a přes odlehčovací komory převádějí splaškové znečištění přímo do potoků a řek.
 • Po srážkách odtéká ze zpevněných ploch mohutná hydraulická vlna, která proplachuje drobné městské potoky a ničí jejich ekologický stav

3. ŽADATELÉ

O podporu  mohou žádat:

1. školy všech stupňů působící v Plzni

2. spolky, ústavy, obecně prospěšné společnosti, církevní právnické osoby, příspěvkové organizace, družstva působící v Plzni                  

4. PŘEDMĚT PODPORY

Výzva Ani kapka nazmar podporuje přípravu a realizaci výchovných a vzdělávacích projektů, které se zabývají problematikou hospodaření s dešťovými  vodami v lokálním i širším měřítku. Žádoucí jsou prakticky zaměřené projekty, které využijí některé techniky hospodaření s dešťovými vodami vodou (dále jen HDV)  nebo jejich kombinaci (zelená střecha, vertikální zahrada, jímání srážkové vody a její využití k závlaze, zasakování či jako užitkové) a které budou propojeny s ekovýchovnou aktivitou.   

Zapojení mladé generace do projektů HDV pomůže obracet pozornost k udržitelným způsobům chování a mělo by kultivovat zodpovědný přístup obyvatel města k otázkám životního prostředí obecně a ke koloběhu vody zvláště.

Odkazy na projekty pro inspiraci:

http://www.ekoskola.cz/produkt-neplytvame-vodou-den-zp.html

http://www.pocitamesvodou.cz/

Výstava ke grantové výzvě Ani kapka nazmar

5. POŽADAVKY NA PODPOROVANÉ PROJEKTY

 • Podporovány budou zejména projekty zahrnující teoretickou ni praktickou stránku hospodaření s dešťovými vodami
 • Podporované budou projekty postavené na aktivním zapojení dětí nebo mládeže.
 • Podporovány budou především komplexní a dlouhodobé projekty (trvající minimálně 1 rok), nikoliv jednorázové akce.
 • Projekt by měl být dokončen maximálně do 2 let od podpisu smlouvy.

Příklady projektů:

 • Realizace konkrétních praktických aktivit, návrh a příprava k realizaci zelené střechy na některé budově nebo její části, zachycování dešťové vody do nádob či jezírka, nebo zasakování na vhodném pozemku, další využití zachycené vody, návrh a realizace nějakého typu vertikální zahrady (může být originální výtvarné, technické či biologické řešení), přírodě blízké úpravy drobných vodních toků, studánek a pramenů, návrh revitalizace zpevněných ploch v  kombinaci se zelenou infrastrukturou (náhrada povrchů nepropustných za povrchy s lepší vsakovací schopností)
 • Realizace samostatných badatelských projektů dětí a mládeže týkajících se hospodaření s dešťovými  vodami, vody v krajině (nastavení úspory vody ve škole/instituci,
 • Vytváření vlastních učebních dokumentů a učebních pomůcek se vztahem k hospodaření s dešťovými vodami
 • Spolupráce se školami či institucemi, které už podobný projekt realizují – sdílení metodických materiálů, exkurze

Uznatelné náklady projektů:

 • pořízení nádob na vodu, včetně nezbytného příslušenství
 • příprava projektu pro zelenou střechu, systém HDV atd. (projektová dokumentace včetně statického posouzení)
 • úprava terénu pro podporu zasakování srážkové vody
 • vytvoření nádrže na dešťovou vodu typu jezírko
 • pomůcky a materiál pro realizaci výchovných a vzdělávacích aktivit (teploměry, srážkoměry, odměrné nádoby)
 • příprava a pořízení učebních pomůcek a výukových programů
 • mzda pro realizátory i  externí lektory
 • náklady spojené s organizací tematických exkurzí
 • náklady na vzdělávání pedagogických pracovníků v HDV (např. účast na seminářích)

V rámci programu nebudou podporovány:

 • nákup vybavení, které nebude umístěné a používané v areálu školy (organizace) 
 • jednorázové akce/projekty
 • stravování, výdaje na pohoštění
 • dary a ceny v soutěžích
 • úhradu cestovních náhrad spojených se zahraničními cestami
 • leasing, pronájmy
 • nákup či oprava prostředků výpočetní ani jiné techniky, komunikační či spotřební elektroniky (PC, video, fotoaparáty, přehrávače, mobilní telefony, kopírovací stroje, laminovačky a jiné).

4. PODMÍNKY PODPORY

1.       Podpora bude provedena formou nevratného příspěvku z Nadačního fondu Zelený poklad (dále jen “nadační příspěvek”).

2.       Maximální částka na jeden projekt je 500 000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých). Minimální částka na jeden projekt je 20 000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých). 

3.       Předložené projekty posoudí správní rada Nadačního fondu Zelený poklad dle kritérií uvedených v kapitole „5. Kritéria pro posuzování projektů“.

4.       O výsledcích budou žadatelé vyrozuměni do maximálně 6 týdnů od data uzávěrky

5.       V případě, že projekt bude vybrán k podpoře, uzavře Nadační fond Zelený poklad se statutárním zástupcem organizace smlouvu o udělení nadačního příspěvku.

6.       Nadační příspěvek je příjemci poskytován zpravidla ve dvou splátkách, organizace předkládá Nadačnímu fondu Zelený poklad závěrečnou zprávu o projektu včetně vyúčtování; ve smlouvě jsou obsaženy termíny pro dodání zprávy, vyúčtování a zaslání splátek.

 

5. KRITÉRIA PRO POSUZOVÁNÍ PROJEKTŮ

A. Projekt a jeho přínos pro životní prostředí

 • realizace pozitivně ovlivní hospodaření s dešťovými vodami
 • projekt využívá aktivizující výukové metody
 • projekt bude mít dopad na běžný život školy (organizace, komunity)
 • projekt výrazně a prokazatelně splňuje požadavky pro podporu projektu

B. Spolupráce na místní úrovni

 • projekt vytváří příležitosti k zapojení místní komunity, v případě školy školní mládeže (popřípadě dalších občanů např. rodiče, prarodiče atd…) do projektu
 • spolupráce s dalšími školami
 • spolupráce s neziskovými organizacemi, místní samosprávou

C. Obsahové a formální zpracování

 • jasně formulované cíle projektu a očekávané výsledky
 • jasný realizační plán s jednotlivými kroky a časovým harmonogramem
 • srozumitelnost, přehlednost, výstižnost

D. Finanční stránka

 • přiměřenost, hospodárnost, zdůvodnitelnost a ověřitelnost rozpočtu
 • přiměřenost administrativních nákladů k celkovým nákladům projektu
 • finanční spoluúčast místní samosprávy a jiných partnerů, příp. potvrzení o dalších zdrojích financování

E. Schopnost realizace

 • zajištění odborného zázemí v oblasti hospodaření s dešťovými vodami
 • zkušenosti organizace v řízení projektů
 • prokazatelnost spolupráce s partnery
 • schopnost získat finanční zdroje od jiných dárců
 • soulad projektu se školním vzdělávacím programem
 • schopnost propagovat projekt (nejen v médiích, ale i v bezprostředním okolí školy)

F. Dlouhodobá udržitelnost

        žadatel má plán, jak pokračovat v realizaci projektu po skončení podpory NFZP

 

6. ŽÁDOST O PODPORU

1. Žádosti jsou přijímány do 31. října 2024 poštou (rozhoduje datum poštovního razítka) nebo osobně do 16.00 hodin na adrese Nadační fond Zelený poklad, Americká 29, Plzeň 301 38

POZOR! Žádost pošlete i na mail tereza.pelclova@zelenypoklad.org

2. Žádost musí obsahovat:

a) Vyplněný formulář (1 originál)

b) Povinné přílohy: 

b.1) Statut nebo stanovy organizace (1 kopie)

b.2) Potvrzení vlastnictví pozemku (1 originál) a souhlas vlastníka (není-li jím žadatel)

b. 3) V případě, kdy organizace žádají finanční prostředky na realizaci drobného výukového prvku je třeba doložit náčrt/plánek jeho začlenění do stávající školní zahrady (1 kopie)

c) Nepovinné přílohy:

c.1) Výroční zpráva organizace a informační materiály vztahující se k organizaci či projektu

 c.2) Informace o realizovaných projektech v oblasti environmentální výchovy

c.3) Prohlášení partnerských organizací/osob o jejich realizačním a/nebo finančním podílu na projektu (pouze 1 originál)

 

7. KONTAKTY

Všem zájemcům doporučujeme projekt konzultovat. Konzultace budou probíhat dle dohody. Zájemce prosíme o zarezervování termínu na následujícím kontaktu: 

Tereza Pelclová, mob.: 777 793 726, e-mail: tereza.pelclova@zelenypoklad.org

 

Naši dárci